GDPR-EN

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok aquashopping.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov používateľa môže dôjsť pri registrácií alebo pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej emailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení registračné formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok aquashopping.sk. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

  • meno a priezvisko
  • emailový kontakt
  • telefonický kontakt
  • adresa bydliska alebo dodacia adresa používateľa.

Používateľ pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

  • spracovaním získaných osobných údajov,
  • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Súhlas používateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu dvoch rokov. V prípade registrácie používateľa k odberu newsletteru tento súhlas platí po dobu trvania registrácie ako i po dobu dvoch rokov od jej skončenia. Upozorňujeme, že údaje potrebné pre fakturácie nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov používateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru a umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a 3. osobami, ktorým môžu byť osobné údaje používateľa poskytnuté za účelom naplnenia objednaného obsahu.

Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.

Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

Osobné údaje používateľa môžu byť poskytnuté nasledujúcim 3. osobám, a to pre účely umožnenia komunikácie medzi takouto osobou a používateľom:

  • TOPTRANS EU, a.s. , IČO:36703923,Na Priehon 50, 949 05 Nitra

S Vašimi požiadavkami sa obráťte na info@aqaushopping.sk