Nadzemné hydranty – ukážková zostava

Aký majú význam nadzemné hydranty?

Väčšinou majú tvar vyčnievajúceho potrubia týčiaceho sa nad povrchom zeme, upozorňujúceho na svoju existenciu a polohu výstražným červeným zafarbením. Ich používanie je striktne zadefinované a umiestnenie v teréne má jasné a presne špecifikované pravidlá. Čo sú nadzemné hydranty a akú úlohu plnia v ochrane nášho zdravia, životov a majetku?

Neoddeliteľná súčasť našich vodovodných sietí

Vlastnosti, podmienky osadzovania, ako aj účel použitia nadzemných hydrantov je vymedzený vyhláškou Ministerstva vnútra SR, platnými Technickými normami a tiež legislatívou EÚ. V skratke to znamená, že sa kladie vysoký dôraz na použité materiály, ale aj na ich umiestnenie v teréne. A na čo nadzemné hydranty slúžia? Ich prvoradým účelom je zásobovanie vodou v prípade požiaru,

ale využívajú sa tiež ako vonkajšie odberné miesta pitnej vody. Inštalujú sa na miestach, kde hrozí najmenšie nebezpečenstvo požiaru, mimo vozoviek, najmenej 5 m a najviac 80 m od existujúcich stavieb. Pri stavbách určených na bývanie je táto vzdialenosť od 5 m do 200 m od stavby.

 

Dôležité je, aby boli pre zásahovú jednotku dobre prístupné a vždy prevádzkyschopné. Nadzemné, ako aj podzemné hydranty sú napojené na sieť vodovodného potrubia a primárne slúžia na napojenie hasičskej hadice a následné hasenie požiaru. Pripojeniu zásahovej hadice predchádza otvorenie prietoku hydrantu pomocou kľúča, ktorý je súčasťou hasičskej zásahovej jednotky.

 

Špecifiká nadzemných hydrantov

Hydranty vo všeobecnosti sa vyrábajú z pevných a trvácnych materiálov, ktoré dokážu odolávať mechanickej záťaži aj nepriazni počasia. Najoptimálnejším materiálom je v prípade nadzemných hydrantov tvárna liatina opatrená antikoróznou vrstvou. Červený náter slúži nielen ako vonkajšia ochranná vrstva, ale najmä ako výrazný a neprehliadnuteľný prvok. Nadzemné hydranty môžu byť zavodnené a nezavodnené. Už ako z názvu vyplýva, zavodnený hydrant je trvalo zavodnený a tvorí ho nadzemná časť (stojan) s pripájacou armatúrou, ovládacím ventilom a s prírubami. Nezavodnený hydrant je opatrený tiež armatúrou s pripájacím ventilom a je možné ho prírubami napojiť k hlavnému vodovodnému potrubiu. Súčasťou je tiež nadstavec, ktorý spája hlavicu s ventilom. Ak nie je nadzemný hydrant z prevádzkových dôvodov trvalo zavodnený, jeho vzdialenosť od prívodného

potrubia nesmie byť väčšia ako 20 m.

Nadzemné hydranty tvoria súčasť základného protipožiarneho zabezpečenia miest a obcí. Ich funkčnosť a dobrá dostupnosť pre zásahové hasičské jednotky je preto tým najzásadnejším v ochrane zdravia, majetku a životov obyvateľov.

Normy platné v čase písania článku.

Nadzemné hydranty, ich potrebné príslušenstvo a ukážková zostava